Nu’man dan seluruh anak-anak dari keluarga Muqarrin bergerak bersama pasukan yang telah dipersiapkan Abu Bakar Ash-Siddiq di bawah komando Khalid

Dzul Qushshah merupakan suatu tempat yang berada di tengah perjalanan antara Madina dan Nejd yang berjarak sekitar 24 mil. Disana

Saat itu pada awal tahun 7 Hijriyah atau tepatnya penghujung bulan Muharam, Rasulullah SAW bersama kaum muslimin mengepung Khaibar. Pada